UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:


 1. POSJEDOVATI ODOBRENJE ZA PRUŽANJE USLUGA OD NADLEŽNOG UREDA

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda.

Zahtjev se predaje na sljedeću adresu:

Zadarska Županija

Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave

Odsjek za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Pododsjek za ugostiteljstvo i turizam

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-182

fax: 023/350-150


https://zadarska-zupanija.hr/



 1. PRIJAVITI GOSTE U SUSTAVU E VISITOR

Podatke za pristup sustavu e visitor (korisničko ime i lozinku ) možete zatražiti u Turističkom uredu u Posedarju.

Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata po dolasku prijaviti sve osobe kojima pruža uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak.

https://www.evisitor.hr/

 1. VIDNO ISTAKNUTI CJENIK USLUGA U SVAKOJ SOBI, ODNOSNO APARTMANU

U svakom objektu istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe i pridržavati se navedenih cijena. Cjenik se ne ovjerava.

 1. IZDATI RAČUN GOSTU

Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge (gostu ili tur. agenciji), a mora sadržavati iznos sa cjenika pomnožen s brojem dana boravka, ime i OIB nositelja Rješenja. Račun mora sadržavati i eventualni odobreni popust. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe.





 1. VODITI KNJIGU EVIDENCIJA PROMETA

Propisani obrazac EP je evidencija izdanih računa u koji se upisuju svi računi bez obzira jesu li naplaćeni. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine.


 1. NABAVITI I ISTAKNUTI STANDARDIZIRANU PLOČU ZA OZNAČAVANJE OBJEKTA

Ploče se naručuju kod ovlaštenog proizvođača:

 1. "ROBI svjetleće reklame", Put Nina 129 A, 23000 Zadar

Kontakt: Tel. 023/220‐655, Fax 023/220‐654, Cijena: 200,00 Kn s PDV-om Žiro račun: HR7123600001101984276 U rubriku poziv na broj: Datum ili direktno kod tvrtke

 1. "Kordun Marketing", Matka Laginje 10, 47000 Karlovac

Kontakt: Tel. 047/645-066, Fax 047/645-559, prodaja-lav@krodun.hr, www.kordun.hr Žiro račun: Kordun Marketing d.o.o. HR8525000091101262713 Model: HR67 Poziv na broj: OIB iznajmljivača Nakon uplate proizvođaču treba dostaviti: kopiju rješenja o odobrenju pružanja usluga i kopiju potvrde o uplati 395,00 kn (s PDV‐om)



 1. KUTIJA PRVE POMOĆI

Iznajmljivači su dužni u svakom objektu imati kutiju prve pomoći dostupnu svim gostima iz smještajnih jedinica (etažni ormarić ili u smještajnoj jedinici).


 1. EVAKUACIJSKI PLAN

Obveza je posjedovanja evakuacijskog plana svake smještajne jedinice (tlocrt prostora sa označenim izlaznim vratima) Evakuacijski plan možete nacrtati vlastoručno ili preslikati sa Vaše projektne dokumentacije objekta. Važno je da iz svake od smještajnih jedinica /sobe ili apartmana/ posebnom bojom nacrtate strelicu koja označava put za izlazak u slučaju požara.


 1. OBAVIJESTO O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA


 1. OBAVIJEST O ZABRANI KONZUMIRANJA ALKOHOLA OSOBAMA MLAĐIM OD 18

(obvezan je za objekte koji pružaju uslugu hrane i pića u što se računa i doručak).

To je u pravilu natpis na hrvatskom i jednom stranom jeziku i naljepnica koja označava zabranu konzumacije alkohola osobama mlađim od 18 godina.



 1. UPLATITI GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS BORAVIŠNE PRISTOJBE

Paušal boravišne pristojbe plaća se prema registriranim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni), a paušalni iznos turističke pristojbe mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31.7. tekuće godine ili u 3 jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31.7., drugi 31.8., treći 30.9. tekuće godine. Uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.

Visina turističke pristojbe:

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi

Razdoblje

1.4. do 30.9.

Ostalo razdoblje

iznos turističke pristojbe (u kunama)

10,00 kn

10,00 kn


Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) po osobi

Razdoblje

1.4. do 30.9.

Ostalo razdoblje

iznos turističke pristojbe (u kunama)

10,00 kn

10,00 kn



Turistička pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi:



OPĆINA POSEDARJE

Smještaj u domaćinstvu

po glavnom i pomoćnom krevetu


Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

po glavnom i pomoćnom krevetu

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama)

350,00 kn

200,00 kn




Boravišna pristojba može se uplatiti uplatnicom na račun turističke zajednice.

Primatelj: TZ Općine Posedarje Broj računa primatelja: HR7310010051734904742 Model: HR67 Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača Opis plaćanja: Uplata paušalnog iznosa boravišne pristojbe


 1. UPLATITI GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS POREZA NA DOHODAK

Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti iznajmljivač je dužan prijaviti se Poreznoj upravi radi evidencije u registru poreznih obveznika. Porez se obračunava i uplaćuje prema mjestu prebivališta iznajmljivača. Na porez se obračunava i prirez (iznajmljivači sa prebivalištem na području Općine Posedarje ne plaćaju prirez). Uplatnice za uplatu šalje Porezna uprava. Uplate se vrše tromjesečno. Izračun godišnjeg paušala poreza za iznajmljivače sa prebivalištem u Posedarju i Vinjercu: broj kreveta x 255,00 kn ; Slivnici, Podgradini , Islam Latinski, Grgurice i Ždrilo: broj kreveta x 250,00 kn



 1. OBRAČUNATI I UPLATITI TURISTIČKU ČLANARINU

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici  je donesen na temelju novog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) koji uvodi paušalno plaćanje članarine TZ za domaćine ili pružatelje ugostiteljskih usluga na OPG-ovima. Osnovice su propisane Pravilnikom, te će se po stalnom krevetu obračunavati: 

 • 45,00 kn u domaćinstvima;

 • 30,00 kn u OPG-ovima;

Paušal članarine će se obračunavati i na pomoćne krevete, ali umanjen za 50%

Obračun članarine će se dostavljati nadležnoj Poreznoj upravi na Obrascu TZ 2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, a plaćat će se jednokratno do 31. srpnja, ili u tri jednaka obroka s dospijećem prvog navedenog datuma, a ostalih u razmacima od 30 dana. 

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Primatelj: TZ Općine Posedarje

Broj računa primatelja: HR9410010051734927159

Model: HR67 Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača

Opis plaćanja: Uplata turističke članarine Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ – obrazac obračun turističke članarine, najkasnije 15. siječnja za prethodnu godinu za koju se sastavlja konačni obračun.